แบบฟอร์มปฏิบัติงาน
1. แบบฟอร์มงานพัสดุ
2 แบบฟอร์มงานบัญชี
3. แบบฟอร์มงานการเงิน

1.1 ทะเบียนคุมการจัดซื้อ/จ้าง

ก. แบบฟอร์มบัญชีหน่วยงานย่อย พ.ศ. 2515

3.1 ทะเบียนคุมเลขที่ใบสำคัญคู่จ่าย

1.2 ทะเบียนคุมทรัพย์สิน

2.1 สมุดเงินสด

3.2 ทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงิน

1.3ุ ใบสั่งซื้อ

2.2 ทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิก

3.3 ใบสำคัญรับเงิน

1.4 ใบสั่งจ้าง

2.3 ทะเบียนคุมเงินงบประมาณ

3.4 .................................

1.5 บันทึกตกลงจ้าง

2.4 ทะเบียนคุมเงินรายได้แผ่นดิน

3.5 ทะเบียนคุมเงินงบประมาณรายโครงการ

1.6สัญญาจ้าง

2.5 ทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ

3.6 แบบรายงานเงินงบประมาณคงเหลือรายโครงการ

1.7 ใบตรวจรับพัสด

2.6 ทะเบียนคุมเอกสารแทนตัวเงิน

3.7 บันทึกขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน

1.8ใบตรวจรับการจ้าง

ข. แบบฟอร์มระบบควบคุมทางการเงินของหน่วยงานย่อย

3.8 บันทึกขออนุมัติถอนเงินฝากธนาคาร

1.9 ใบส่งมอบงาน

2.7 ทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิก (ภาคผนวก 1)

3.9 บันทึกการรับเงินเพื่อเก็บรักษา

1.10 บัญชีวัสดุ / สารบัญบัญชีวัสด

2.8 แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร (ภาคผนวก 2)

3.10 ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน

1.11 บันทึกข้อความ ขอให้จัดหาพัสดุ

2.9 ใบเบิกเงินงบประมาณ (ภาคผนวก 3)

3.11 หลักฐานการจ่ายเงินอื่น ๆ

1.12 สัญญาจ้างทำความสะอาด

2.10 ทะเบียนคุมเงินงบประมาณ (ภาคผนวก 4)

3.12 หลักฐานการจ่ายเงินค่าอาหารทำการนอกเวลา

1.13 รายงานขอซื้อ/จ้าง(อาหารกลางวัน)

2.11 ทะเบียนคุมการรับและนำส่งหรือนำฝาก (ภาคผนวก 6)

3.13 หลักฐานการจ่ายค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนอื่น ๆ

1.14

2.12 ทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ-เงินฝาก (ภาคผนวก7)

3.14 คำขอหนังสือรับรองการมีสิทธิรับเงินค่ารักษาพยาบาล

1.15

2.13 ทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ (ภาคผนวก 11)

3.15 ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
1.16

2.14 สมุดคู่ฝาก (ภาคผนวก 8)

3.16 ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
1.17

2.15 ทะเบียนคุมเงินทดรองราชการ (ภาคผนวก 9)

3.17 ใบเบิกค่าใช่จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ส่วนที่ 1)
1.18

2.16 ทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ-ระบุประเภท (ภาคผนวก 10)

3.18 ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ส่วนที่ 2)
1.19

2.17 ทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ-ระบุประเภท (ภาคผนวก 11)

1.20

2.18 ใบเบิกเงินฝาก (ภาคผนวก 12)

1.21

2.19 รายงานเงินคงเหลือประจำวัน (ภาคผนวก 13)